Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków WLKS

Prezentujemy Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie.

 • § 1

Zgodnie z postanowieniem z § 22 pkt. 1 statutu WLKS najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie, zwoływane przez Zarząd Klubu przynajmniej raz w roku.

 • § 2

W zebraniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Klubu, którzy ukończyli 18 lat.

 • § 3

W zebraniu biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele nadrzędnych władz klubu oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

 • § 4

Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym na każdego kandydata lub na całą listę w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

1. W przypadku głosowania jawnego obliczania głosów i wyników głosowania dokonuje Prezydium zebrania.

2. W przypadku głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna w oparciu o przyjęte przez zebranie listy kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej opracowuje karty wyborcze. Nazwiska kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej umieszczone są na kartach w kolejności alfabetycznej. Karty wyborcze ostemplowane są pieczęcią WLKS Nowe Iganie.

 • § 5

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium.

 • § 5

Dla sprawnego przebiegu obrad, Zebranie wybiera zwykłą większością głosów następujące Komisje:

 1. W przypadku głosowania tajnego – Komisję Skrutacyjną w liczbie trzech osób.

Komisja przygotowuje karty wyborcze i przeprowadza wybory. W oparciu o wyniki wyborów  sporządza protokół i ogłasza skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Komisję Wyborczą, która przedstawia kandydatów do władz Klubu.

3. Prawomocność Walnego Zebrania stwierdza Prezydium.

 • § 6

Dyskusją kieruje Prezydium Walnego Zebrania.

 • § 7

Każdy uczestnik Zebrania ma prawo wniesienia do protokołu na piśmie swoich uwag, wniosków i postulatów.

 • § 8

Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych.

 • § 9

Uchwały Zebrania przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 • § 10

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Zebrania.

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, All Premium Themes and