Przetargi

Budynek Kultury Fizycznej Wojewódzkiego Klubu Sportowego Nowe Iganie

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz załącznik

2. Roboty budowlane

Pobierz załącznik

3. Instalacje sanitarne

Pobierz załącznik

4. Instalacje elektryczne

Pobierz załącznik

Pytania i odpowiedzi:

1.   Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiarów w wersji ath bądź kst.

Odpowiedź

2. Prosimy o załączenie wykazu wyposażenia Sali koncertowej i pozostałych pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia

Odpowiedź

3. Prosimy o załączenie wykazu stolarki ppoż i wewnętrznej.

Odpowiedź

4. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe?

Odpowiedź

5. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu sytuację, w której Oferent podsiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 2.000.000 zł oraz przedstawi pisemne zobowiązanie o zwiększeniu wartości ubezpieczenia do kwoty 6.000.000 zł przed podpisaniem umowy w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą?

Odpowiedź

6. SIWZ pkt. 6 ppkt. 12 a) Zamawiający wymaga wykonania co najmniej dwóch obiektów o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w tym jeden o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 zł.

Natomiast w załączniku w nr 3 do SIWZ zapisano iż co najmniej jeden obiekt powinien być o wartości nie mniejszej niż 5.0o0.000 zł.

Który zapis jest prawidłowy?

Odpowiedź

7. Proszę o wyjaśnienie konieczności dysponowania osobą dysponującą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji niskoprądowych i telekomunikacyjnych.

Odpowiedź

8. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

Odpowiedź

Do przetargu przystąpiło 5 firm.

Przetarg wygrała firma „AKPOL” Mińsk Mazowiecki.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, All Premium Themes and